หน่วยรับข้อมูล


3.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
เป็นหน่วที่ทำหน้าที่รับข้อมูล คำสั่ง โปรแกรม จากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล

อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล(Input Devices)

1.อุปกรณ์แบบกด (Keyed devices) ได้แก่ แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด(keyboard)

2.อุปกรณ์สำหรับชี้ตำแหน่งและวาดรูป (Pointing and drawing devices) เป็นอุปกรณืที่ใช้ควบคุมการทำงานของตัวชี้บอกตำแหน่งหรือพอยน์เตอร์ (pointer) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ทำงานอยู่บนจอคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งใช้อุปกรณ์ที่รับข้อมูลเข้าสู่ระบ[อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและวาดรูปที่นิยมใช้กัน ได้แก่ เมาส์ ลูกกลมควบคุม แท่งชี้ก้านควบคุม แผ่นรองสัมผัส  หรือ จอยสติ๊ก ระบบปากกา เช่น ปากกาแสง กับเครื่องอ่านพิกัด จอระบบสัมผัส และสมุดบันทึกดิจิตอล เป็นต้น

3.อุปกรณ์ในการกราดตรวจ หรือ สอกนข้อมูล (Scanning devices) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำข้อความ ภาพวาด หรือสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการทำงานคือ อุปกรณ์จะทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลที่สามารถนำไปประมวลผลและแสดงบนจอภาพได้

            อุปกรณ์ที่ใช้ในการกราดตรวจหรือแกนข้อมูล ได้แก่ สแกนเนอร์(scanner) เครื่องอ่านรหัสบาร์โค๊ด(bar code reader)  เครื่องอ่านสัยลักษณ์ด้วยแสง(optical mark reader ) หรือ OMR  เครื่องรู้จำอักขระด้วยแสง(optical character recognition) หรือ OCR  อุปกรณ์เพื่อรับข้อมูลและประมวลผลข้อความหรือเครื่องหมายที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก(magnitic ick  recognition) หรือ MICR   อุปกรณ์อ่านลายมือเขียน(handwrithing recognition) เป็นต้น

4.อุปกรณ์รับข้อมูลแบบสื่อผสม หรืมัลติมีเดีย (multtimedie input devices) ประกอบด้วย อุปกรณ์รู้จำเสียงพูด (voice recognition devvies) อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง(sound input devise) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (digital video) เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพงษ์ อุสายพันธ์.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม.สกลนคร.ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ;2548

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น