ความหมายยของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์(hardware) ของระบบคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มองเห็นและจับต้องได้


องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์จะประกอบด้วย 5 ส่วนหลักคือ

1.หน่วยประมวลผลกลาง  (Central processing Unit: CPU)

2.หน่วยความจำหลัก  (Main Memory Unit)

3.หน่วยรับเข้าข้อมูล (Input Unit)

4.หน่วยแสดงผลข้อมูล  (Output Unit)

5.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง  (Secondary Storage Unit )

ขอขอบคุณข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพงษ์ อุสายพันธ์.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม.
สกลนคร.ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี;
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ;2548

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น