หน่วยแสดงผลข้อมูล


4.หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลผ่านผลนี้สามารถแสดงผลออกมาทางอุปกรณ์แสดงผล (output devices) ซึ่งหน่วยแสดงผลนี้สามรถแสดงผลออกมาได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น เป็นรายงาย(reports) กราฟิกส์(graphics)  ระบบเสียง(audio system) วีดีโอ(video) เป็นต้น


อุปกรณ์แสดงผล(Output Devices)

 โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ

1.อุปกรณ์แสดงผลแบบชั่วคราว(Soft Copy) หมายถึง การแสดงเหตุผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รับทราบในขณะนั้น แต่เมื่อเลิกการทำงานหรือเลิกใช้แล้วผลนั้นก็จะหายไป ไม่เหลือเป็นวัตถุให้เก็บได้

1.1 จอภาพ (Monitor) ใช้แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เห็นได้ทันที มีรูปร่างคล้ายจอโทรทัศน์ บนจอภาพประกอบด้วยจุดจำนวนมากมาย เรียกจุดเหล่านี้ว่า พิกเซล(pixel) ถ้ามีพิกเซลจำนวนมากก็จะทำให้ผู้ใช้มองเห็นภาพบนจอได้ชัดเจนมากขึ้น

1.2 เครื่องฉายภาพ(Projectors) เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่แสดงผลได้บนจอภาพและบนฉากสะท้อนภาพ เพื่อให้ภาพและข้อความมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีผู้ฟังจำนวนมาก  เครื่องฉายภาพที่มีขนาดเล็กและราคาไม่แพงมากนักืเรียกว่า เครื่องฉายแอลซีดี (LCD projection panels) เป็นเทคโนโลยีออกแบบเพื่อฉายข้ามศีษระ(overhead projector)

1.3 อุปกรณ์เสียง(Audio Output) คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ มักจะมีหน่วยแสดงผลซึ่งประกอบขึ้นจากลำโพง(speaker)   การ์ดสียง(sound card) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถฟังเพลงในขณะทำงานหรือให้คอมพิวเตอร์รายงานเป็นเสียงให้ทราบเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ไม่มีกระดาษในเครื่องคอมพิมพ์ เป็นต้น  รวมทั้งยังสามารถเล่นเกมส์ที่มีเสียงประกอบได้อย่างสนุกสนาน


2.อุปกรณ์แสดงผลแบบถาวร(Hard Copy) หมายถึง การแสดงผลที่สามรถจับต้องและเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ มักจะออกมาในรูปแบบของกระดาษซึ่งผู้ใช้สามรถนำไปใช้ในที่ต่างๆหรือให้ผู้ร่วมงานดูในที่ใดก็ได้


2.1 เครื่องพิมพ์( printers) ความต้องการพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและลักษณะของานที่ทำ เป็นผลให้พัฒนาคุณภาพของเครื่องพิมพ์อแตกต่างกันออกไปด้วย โดยเฉพาะในด้านความเร็ว(speed)  ความสามารถในการพิมพ์ (capabilities) และวิธีการพิมพ์ (printing methods)

             โดยทั่วไปแล้วเครื่องพิมพ์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printers) และเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ (non-impact printers)

            2.1.1 เครื่องพิมพ์แบบกระทบ ( impact printers) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้หัวเข็มไปกระทบแถบผ้าหมึก (ribbon) ให้ปรากฎเป็นอักขระบนกระดาษต่อเนื่อง (continuous-form paper) เครื่องพิมพ์แบบกระทบที่เป็นที่รู้จักแบบทั่วไป ได้แก่ เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot-matrix printer) และเครื่องพิมพ์แบบแถบ(band printer) เป็นต้น

            2.1.2 เครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ (non-impact printers) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกฉีดพ่นบนกระดาษหรือใช้ความร้อนและความดันเพื่อละลายผงหมึกให้เป็นลักษณะของอักขระ เครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (ink-jet  printer)  เครื่องพิมเลเซอร์ (laser printer)  และเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (thermal printer) เป็นต้น

            2.2 เครื่องพล็อตเตอร์ (Plotters) เป็นอุปกรณ์ที่พิมพ์ภาพลายเส้นที่มีความละเอียดสูง เช่น แผนที่ ผังอาคาร แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ เครื่องพล็อตเตอร์จึงถูกออกแบบสามารถพิมพ์กระดาษขนาดใหญ่ได้ถึง 40x48 นิ้ว

ขอขอบคุณข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพงษ์ อุสายพันธ์.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม.สกลนคร.ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ;2548

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น