หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง หรือ หน่วยเก็บข้อมูลถาวร5.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง หรือ หน่วยเก็บข้อมูลถาวร(
Secondary Storage Unit or permanent Storage)

            เป็นหน่วยเก็บข้อมูลภายนอกระบบคอมพิวเตอร์ (external storage) ที่ช่วยเสริมการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยความจำหลักซึ่งไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์(บางครั้งจึงเรียกหน่วยเกบข้อมูลประเภทนี้ว่า auxiliary storage)
            หน่วยเก็บข้อมูลสำรองจะทำหน้าที่จักชดเก็บข้อมูลอย่างถาวรไว้ให้สามรถเรียกใช้ได้ตลอดไปในภายหลัง ถึงแม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงคอมพิวเตอร์อยู่ก็ตาม
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง(Secondary Storage Devices)
            1.เทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) ประกอบด้วยคาร์ทริดจ์เทป(cartridge tape) และ ม้วนเทปแม่เหล็ก (magnetic tape reels)
            2.จานแม่เหล็ก (Magnetic disk storage) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอองที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความจุสูง มีความเชื่อถือได้และสามรถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จานแม่เหล็กมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ฟลอปปี้ดิสก์(floppy disk) หรือ ดิสก์เกตต์ (diskettes) ชิปดิสก์(zip disk) ซูเปอร์ดิสก์(super disk) ไฮเอฟดีดิสก์ (HiFD disk) และ ฮาร์ดดิสก์(hard disk) เป็นต้น
            3.จานแสง หรืแชอ ออพทิคัลดิสก์ (Optical disk) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองที่มีความจุมากและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน ซึ่งจะถือมีอยู่หลายขนาดด้วยกัน เช่น 3.5,4.75,5.25,12 และ 14 นิ้ว โดยขนาดที่นิยมใช้กันมากคือขนาด 4.75 นิ้ว

            3.1.1 ซีดี(CD)
CD ย่อมาจากคำว่า Compact Disk เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน สามรถจุข้อมูลได้ประมาณ 650MB
ซีดีแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ
3.1.1 CD-ROM (CD-Read-Only Memory) เป็นซีดีชนิดที่มีข้อมูลมาอ่านได้เพียงอย่างเดียว หมายความว่า ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลในซีดีแผ่นนี้ได้
3.1.2 CD-R (CD-Recordable) เป็นซีดีที่สามารถเขียน(write)หรือบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีได้เพียงครั้งเดียว หมายความว่า ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรอลบข้อมูลที่เขียนลงในซีดีได้
3.1.3 CD-RW (CD-Rewriteable) เป็นซีดีที่สามรถเขียนหรือบันทึกข้อมูลได้เหมือนแบบ CD-R แต่ต่างกนที่ข้อมูลที่เขียนลงแผ่น CD-RW สาม่รถถูกลบได้ (erasable) ทำให้ซีดีแระเภทนี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการจัดเก็บได้ คือสามรถอ่านและเขียนข้อมูลได้หลายครั้ง
3.2 ดีวีดี(DVD)
DVD เป็นคำย่อของ Digital Versatile Disk เป็นดิกส์ที่สามารถจุข้อมูลได้สูงมาก โดยจะบันทึกข้อมูลได้ทั้งสองหน้า และหน้าหนึ่งจะมีความจุได้ถึง 4.7 GB ซึ่งแผ่น DVD สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุดถึง 17 GB
แผ่นดีวีดีมี 3 ประเภท คือ
3.2.1 DVD-ROM (DVD-Read Only Memory) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลวีดีโอได้มากกว่า 2 ชั่วโมง และมีคุณภาพสูงกว่า CD-ROM ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลวีดีโอได้แค่ประมาณ 1 ชั่วโมง และมีคุณภาพไม่มากนัก
3.2.2 DVD-R (DVD-Recordable) เป็นดีวีดีที่สามารถบันทึกข้อมูลลงไปหรือใช้เขียน(write) ได้ แต่เมื่อเขียนข้อมูลลงไปในแผ่นดีวีดีจะม่สามารถลบ(erase) ข้อมูลได้
3.2.3 DVD-RW (DVD-Rewriteable) เป็นดีวีดีที่สามารถอ่านและเขียนได้หลายครั้ง คือสามารถลบข้อมูลและทำใหม่ได้อีก ทำให้แผ่นดีวีดีชนิดนี้ถูกนำกลับมาใช้งานบันทึกข้อมูลใหม่ได้เรื่อยๆ
4. อุปกรณ์สำรองข้อมูลอื่นๆ( Other Types of Secondary Storage Devices)
เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น สมาร์ทการ์ด (Smart card) ซึ่งเป็นบัตรที่มีความบางและใกล้เคียงกับบัตร(ATM) ภายในจะบรรจุชิปไมโครโพรเซสเซอร์บางๆ ที่สามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลสารสนเทศต่างๆได้ ปัจจุบัน สมาร์ทการ์ด เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมาก อันเนื่องมาจากอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่ถูกใช้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในโครงการระดับชาติของรัฐบาลคือการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
ขอขอบคุณข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพงษ์ อุสายพันธ์.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม.สกลนคร.ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ;2548ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น